Bolnica Gornji Milanovac

Organi opšte bolnice
Organi Opšte bolnice su:
-Direktor
-Upravni odbor
-Nadzorni odbor

Organe Opšte bolnice imenuje i razrešava osnivač.

1. Direktor


Direktor organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa Opštu bolnicu i odgovoran je za zakonitost rada Opšte bolnice.

Direktor Opšte bolnice:

1) organizuje rad i rukovodi procesom rada Opšte bolnice;

2) odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite i sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika, i ostalih zaposlenih;

3) stara se o zakonitosti rada Opšte bolnice i odgovara za zakonitost rada;

4) odlučuje o svim pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom; 

5) odgovoran je za izvršenje finansijskog plana i programa rada Opšte bolnice, u skladu sa zakonom;

6) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Opštoj bolnici;

7) donosi odluke o dodeli specijalizacija i užih specijalizacija zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima,  kao i o svim vidovima stručnog usavršavanja zaposlenih;

8) odgovoran je za izvršavanje sudskih odluka, akata i naloga inspekcijskih i drugih zakonom ovlašćenih organa;

9) utvrđuje način organizovanja i sprovođenja zdravstvene zaštite za vreme štrajka u skladu sa zakonom;

10) odlučuje o uvođenju dežurstava, pripravnosti i rada po pozivu;

11) obrazuje radne grupe, stalne ili povremene komisije radi obavljanja određenih poslova;

12) vrši i druge poslove predviđene Zakonom i ovim Statutom.


Direktor Opšte bolnice Gornji Milanovac je dr Miro Lazarević, spec. hirurg


2. Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Opšte bolnice.

Upravni odbor:

1) Donosi Statut Opšte bolnice uz saglasnost osnivača;

2) Donosi druge opšte akte Opšte bolnice u skladu sa zakonom;

3) Odlučuje o poslovanju Opšte bolnice;

4) Donosi program rada i razvoja;

5) Donosi finansijski plan i godišnji obračun Opšte bolnice, u skladu sa zakonom;

6) Razmatra periodične,šestomesečni i usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju Opšte bolnice;

7) Odlučuje o korišćenju sredstava Opšte bolnice, u skladu sa zakonom;

8) Raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora;

9) Podnosi osnivaču godišnji izveštaj o rezultatima rada Opšte bolnice;

10) Donosi poslovnik o svom radu;

11) Imenuje povremene komisije i druga radna tela;

12) Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Predsednik Upravnog odbora je Zoran Pantović, učitelj.


3. Nadzorni odbor


Nadzorni odbor Opšte bolnice obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Opšte bolnice.

Nadzorni odbor:

1) vrši nadzor nad radom i poslovanjem Opšte bolnice;

2) razmatra periodične,šestomesečni i   godišnji izveštaj o radu i poslovanju Opšte bolnice i završni račun, i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa zakonom;

3) donosi Poslovnik o svom radu;

4) vrši uvid u sprovođenje Zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Opšte bolnice;

5) vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora;

6) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Predsednik Nadzornog odbora je Draga Jevtović, pravnik.


STRUČNI ORGANI

Stručni organi Opšte bolnice jesu:

1) Stručni savet;

2) Stručni kolegijum;

3) Etički odbor;

4) Komisija za unapređenje kvaliteta rada.
 

Stručni savet

Stručni savet je savetodavno telo direktora i Upravnog odbora.

Stručni savet:

1) razmatra i odlučuje o pitanjima stručnog rada Opšte bolnice,

2) predlaže program stručnog rada, kao i stručnog razvoja Opšte bolnice,

3) predlaže plan stručnog usavršavanja,
 
4) predlaže plan za unapređenje kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici,

5) prati i organizuje sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici,

6) daje saglasnost za obavljanje dopunskog rada,

7) daje predlog članova Upravnog i Nadzornog odbora,

8) donosi Poslovnik o  radu,

9) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Predsednik Stručnog saveta je dr Miloš Đurović, spec. neuropsihijatar


Stručni kolegijum

Stručni kolegijum je stručno telo koje razmatra i usvaja stručne i doktrinarne stavove Opšte bolnice.

Stručni kolegijum donosi poslovnik o svom radu.

Članove Stručnog kolegijuma Opšte bolnice čine načelnici svih službi organizacionih jedinica zdravstvene struke.

Radom Stručnog kolegijuma rukovodi direktor.

Stručni kolegijum Opšte bolnice sastaje se najmanje jedanput mesečno.

Stručni kolegijum donosi poslovnik o svom radu.


Etički odbor

Etički odbor  je stručno telo koje prati pružanje i sprovođenje zdravstvene zaštite na načelima profesionalne etike.


Zadaci Etičkog odbora su:

1) prati i analizira primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;

2) daje saglasnost za sprovođenje naučnih istraživanja, medicinskih ogleda,kao i kliničkih ispitivanja lekova i medicinskih sredstava u Opštoj bolnici,odnosno prati njihovo sprovođenje;

3) donosi odluku i razmatra stručna pitanja u vezi sa uzimanjem delova ljudskog tela u medicinske i naučno- nastavne svrhe, u skladu sa zakonom;
4) donosi odluku i razmatra stručna pitanja u vezi sa primenom mera za lečenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutim oplođenjem, u skladu sa zakonom;

5) prati i analizira etičnost odnosa između zdravstvenih radnika i pacijenata, posebno u oblasti davanja saglasnosti pacijenata za predloženu medicinsku meru;

6) prati,analizira i daje mišljenje o primeni načela profesionalne etike u prevenciji,dijagnostici,lečenju,rehabilitaciji,istraživanju,kao i o uvođenju novih zdravstvenih tehnologija;

7) doprinosi stvaranju navika za poštovanje i primenu načela profesionalne etike u obavljanju zdravstvene delatnosti;

8) vrši stalnu savetodavnu funkciju po svim pitanjima u obavljanju zdravstvene zaštite;

9) donosi Poslovnik o svom radu;

10) razmatra i druga etička pitanja u obavljanju delatnosti Opšte bolnice.

Predsednik Etičkog odbora je dr Milorad Nikolić, spec. ginekolog-akušer
 

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

Komisija za unapređenje kvaliteta rada jeste stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite koja se sprovodi u Opštoj bolnici, u skladu sa zakonom.

Predsednik Komisije za unapređenje kvaliteta rada je Prim. dr Dragan Perišić, ginekolog-akušer onkolog.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada donosi godišnji program provere kvaliteta stručnog rada u Opštoj bolnici.

Komisija za unapređenje kvaliteta rada u svom sastavu ima sedam članova koje na predlog Stručnog saveta imenuje direktor.
 

 

 

 
 

 

Vi ste sada na  : Home Sistematizacija poslova Organi opšte bolnice